SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

"Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

Projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15

 

Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok a realizatorem Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Projekt skierowany jest 800 uczniów oraz 460 nauczycieli 10 placówek oświatowych woj. podlaskiego.
Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez 460 nauczycielek/nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez 800 uczennic/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.

 

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów:
- Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
- Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
- Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
- Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
- Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
- Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
- Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

 

Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli:
- Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
- Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
- Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
- Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
- E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
- Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
- Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
- Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

W ramach Projektu szkoły zostaną wyposażone w sprzęt przydatny do prowadzenia zajęć: tablety, laptopy z pakietem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne, projektory multimedialne, tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, radioodtwarzacze, kamery cyfrowe, wizualizery, ekrany projekcyjne, dyktafony i szereg pomocy dydaktycznych.